BYGGEPROSESSEN

A. TOMTEKJØP

B. VALG AV HUSMODELL

C. KONTRAKTSIGNERING

D. GRUNNENTREPRENØR VELGES 

E. BETONGENTREPRENØR VELGES (FUNDAMENT)

F. NABOVARSLING

G. SØKNAD SENDES

H. IGANGSETTINGSTILLATELSE

I. GRUNNARBEID STARTER

J. FUNDAMENT STØPES

K. BYGGESTRØM OG AVFALLSCONTAINER PÅ BYGGEPLASS

L. PRE-CUT LEVERES BYGGEPLASS

M. MONTERING AV BOLIGEN STARTER

N. OVERLEVERING

O. FERDIGBEFARING

P. OVERREKKELSE

Q. ETTÅRS BEFARING

R. GARANTITID